logo ccjct

Direcţionează 2% din impozitul pe venit către organizaţia noastră !

11.05.2015

Vă informăm că până la data de 25 mai 2015 puteţi direcţiona către Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa 2% din impozitul pe venit plătit în anul 2014, conform formularului de mai jos.

Formular directioneaza 2% din impozit pentru Colegiul Consilierilor Juridici Constanta.

În cazul în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu completaţi rubrica “Suma (lei)”, întrucât organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Formularul se depune:

a) la organul fiscalîn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii (Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu) sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Vă mulţumim !

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta