logo ccjct

EXAMEN DEFINITIVAT 2023

05.05.2023

EXAMEN DEFINITIVAT 2023: 01 iulie, ora 10:00

HOTĂRÂRE nr. 84/04.05.2023

privind organizarea examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv în anul 2023 şi a examenului pentru consilierii juridici definitivaţi prin efectul legii şi al Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu reglementările privind definitivarea în alte profesii juridice în anul 2023.

 

Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa, întrunit astazi, 04.05.2023, în temeiul prevederilor: art. 12 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; art. 23(12) din Statutul profesiei de consilier juridic; art. 5 alin. (1) lit. c,  art. 15 alin. (3) lit. i) din Statutul C.C.J., Regulamentului de organizare a examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv aprobat prin Hotărârea Consiliului Director nr. 3/23.03.2011 adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1

(1) Se aprobă organizarea examenului scris pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv, în data de 01 iulie 2023, ora 10:00.

(2)  Tematica şi bibliografia sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri.

(3) Înscrierea la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv este condiţionată de plata cotizaţiei pe anul 2023 şi a taxei de examinare prevăzute de prezenta hotărâre.

(4) Înscrierea la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv se face în baza cererii de înscriere tipizate şi a modelului adeverinţei elaborate de Consiliul Director. Cererea de înscriere și modelul adeverinţei vor fi puse la dispoziția candidaților pe pagina web și la sediul Colegiului.

 

Art. 2

(1) Se aprobă organizarea unui examen scris în data de 01 iulie 2023, ora 10:00 pentru consilierii juridici definitivaţi prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu reglementarile privind definitivarea în alte profesii juridice, aşa cum acestea au fost stabilite de statutele profesionale şi regulamentele profesiilor respective (avocat, notar, executor judecătoresc etc).

(2) Tematica şi bibliografia sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri.

 

Art. 3

(1) Înscrierea la examenul susţinut de consilierii  juridici definitivati prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu reglementările privind definitivarea în alte profesii juridice se face în baza cererii de înscriere tipizate şi a modelului adeverinţei elaborate de Consiliul Director. Cererea de înscriere și modelul adeverinţei vor fi puse la dispoziția candidaților pe pagina web și la sediul Colegiului.

(2) Înscrierea la examenul susţinut de consilierii juridici definitivati prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu noile reglementari privind definitivarea în alte profesii juridice este condiţionată de plata cotizaţiei pe anul 2023 şi a taxei de examinare prevăzute de prezenta hotărâre.

 

Art. 4

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen se depun în intervalul 8 mai – 23 iunie 2023.

 

Art.  5

(1) Cuantumurile taxelor percepute pentru înscrierea/participarea la examenele prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre (taxe de examinare) sunt următoarele:

– 350 de lei – taxă pentru examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici înscrişi în asociaţie anterior datei de 01 ianuarie 2023;

– 1200 de lei – taxă pentru examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici înscrişi în asociaţie în perioada 01 ianuarie – 05 mai 2023;

– 1.700 de lei – taxă pentru examenul scris de obţinere a titlului de consilier juridic definitiv/compatibilizare pentru consilierii juridici înscrişi în asociaţie după data de 09 mai 2023;

 

Art. 6

Prezenta hotărâre se completează cu Statutul profesiei de consilier juridic și Regulamentul de organizare a examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv aprobat prin Hotărârea Consiliului Director nr. 3/23.03.2011.

CONSILIUL DIRECTOR

 

Anexa 1                                      

Tematica şi bibliografia examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv

 1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi Legea nr. 51/1995 a profesiei de avocat (cu modificările şi completările ulterioare)

 1. DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL

 2. A) Codulcivil 

– Titlul preliminar. Despre legea civilă

– Cartea I – Despre persoane

– Cartea III – Despre bunuri

– Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor,  Modalităţile obligaţiilor, Obligaţiile complexe, Executarea obligaţiilor; Diferite contracte speciale (contractul de vânzare, contractul de locaţiune, contractul de societate)

– Cartea VI – Despre prescripţia extinctivă

– Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 1. B) Codul de procedură civilă 

Cartea I – Dispozitii generale

Cartea II – Procedura contencioasă

CARTEA V- Despre executarea silită

 1. C) Dreptul muncii (Codul muncii)

 2. Contractul individual de muncă (Titlul II – art. 10-110)

 3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă (Titlul III – art. 111-158)

 4. Salarizarea (Titlul IV – art. 159-174)

 5. Sănătatea şi securitatea în muncă (Titlul V – art. 175-191)

 6. Contractele colective de muncă (Titlul VIII – art. 229-230)

VII. Răspunderea juridică (Titlul XI – art. 241-265)

VIII. Jurisdicţia muncii (Titlul XII – art. 266-275)

 1. DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL  

 2. A)  Drept penal – partea generală

 3. Legea penală şi limitele ei de aplicare

– Principii generale

– Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu;

 1. Infracţiunea

III. Pedepsele

 1. Răspundere penală a persoanei juridice – dispoziţii generale

 2. Cauzele care înlătură răspunderea penală

 3. B) Drept penal – partea specială

 4. Infracţiuni contra persoanei

– infracţiuni contra vieţii

– infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii

– infracţiuni contra libertăţii persoanei

 1. Infracţiuni contra patrimoniului

– Furtul

– Distrugerea şi tulburarea de posesie

III. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

– Infracţiuni de corupţie – Infracţiuni de serviciu

 1. Infracţiuni de fals

– Falsuri în înscrisuri

 1. C) Drept procesual penal – partea generală

 2. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

 3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

III. Participanţii în procesul penal

 1. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

– Reguli generale

 1. D) Drept procesual penal – parteaspecială

 2. Urmarirea penală

 3. Camera preliminară

III.     Judecata

– Dispoziţii generale

– Judecata în primă instanţă

– Apelul

 1. Executarea hotararilor penale

– Dispoziţii generale

Bibliografie orientativă – lucrări de specialitate  recomandate 

– Constituţia României

– Codul civil

– Codul de procedură civilă

– Codul muncii

– Codul penal

– Codul de procedură penală

Cu titlu de bibliografie pot fi consultate şi cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie vor avea în vedere modificările legislative intrate în vigoare până la data de 30.04.2023.

Bursa Imobiliara Constanta Cursuri Calificare Constanta